Activo terapiapalvelut

Tietosuojaseloste

Laadittu 26.9.2020

1. Rekisterin pitäjä
Activo Terapiapalvelut, y-tunnus 2812149-6
Kasarmintie 13 A 117, 90130 Oulu
kristiina.karihtala@activo.fi
p. 041 5023350

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Kristiina Karihtala
p. 041 5023350

3. Rekisterin nimi
Activo Terapiapalvelut asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käytetään ja säilytetään lain mukaisesti asiakassuhteessa palvelun suunnitteluun, järjestämiseen, toteuttamiseen sekä palvelun laskuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää:
-Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilöturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-Alaikäisen asiakkaan huoltajien / laillisen edustajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-Täysi-ikäiselle asiakkaalle  määrätyn laillisen edustajan  yhteystiedot
-Palvelun toteutusta koskevat asiakirjat, kuten maksusitoumukset liitteineen, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden laatimat asiakirjat ja kuntoutussuunnitelmat, palvelun toteutusta koskevat suunnitelmat, arviointimateriaali, käyntitiedot ja -kirjaukset sekä lausunnot
-Palvelun laskutuksessa tarvittavat tiedot

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä säilytetään lain säätämän ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, asiakkaan huoltajilta tai asiakkaan luvalla hänen omaisiltaan. Asiakkaan / huoltajien suostumuksella voidaan tietoja saada myös koulusta, päiväkodista tai muista asiakkaan lähiympäristöistä.
Tietoja voidaan saada myös palvelun suosittelijalta / lähetteen tehneeltä taholta, maksajalta ja hoitavilta tahoilta. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan hakea myös Kanta-arkistosta tai muilta rekisterinpitäjiltä.
Lisäksi rekisteriin tietoja kerätään palvelun tuottamiseen liittyvien tutkimusten ja käyntien yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin asiakastietoja luovutetaan asiakkaalle itselleen tai hänen huoltajalleen / omaiselleen / lailliselle edustajalleen. Tietoja luovutetaan palvelun maksavalle taholle ja kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle / hoitaville tahoille asiakkaan luvalla tehdyn terapiasopimuksen mukaisesti. Asiakaskäyntien kirjaukset ja yhteenvedot siirretään myös potilastietojärjestelmästä Kanta-arkistoon.
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tiedot luovutetaan asiakkaan, hänen huoltajansa tai laillisen edustajansa kirjallisella luvalla tai lakiin perustuen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakasrekisteri on sähköinen ja tietoja käsitellään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella. Laite ja sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä tai hänen huoltajillaan on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä tai hänen huoltajillaan on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas vaatii tietoihinsa oikaisua, tulee oikaisupyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

activo_valk

Osoite

Kasarmintie 13 A 117, 90130 Oulu

Puhelinnumero

041 502 3350

Sähköposti

kristiina.karihtala@activo.fi