Activo terapiapalvelut

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 26.9.2020.

1. Rekisterin pitäjä

Activo Terapiapalvelut, y-tunnus 2812149-6
Käpytikantie 9, 90940 Jääli
kristiina.karihtala@activo.fi
p. 041 5023350

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Kristiina Karihtala
p. 041 5023350

3. Rekisterin nimi
Activo Terapiapalvelut asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käytetään ja säilytetään lain mukaisesti asiakassuhteessa palvelun suunnitteluun, asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseen sekä sen toteuttamiseen.
Henkilötietoja käsitellään myös terapiapalveluiden laskutuksessa.

5. Rekisterin tietosisältö
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Rekisteri sisältää Activo Terapiapalveluiden asiakkaiden yksilöintitietoja / henkilötietoja, kuten nimi, henkilöturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä myös alaikäisen asiakkaan huoltajien / laillisen edustajan tai täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimet ja yhteystiedot. Rekisteri sisältää myös sekä palvelujen toteutusta koskevat asiakirjat, joita ovat maksusitoumukset liitteineen, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tai sairaanhoidon yksiköiden laatimat asiakirjat ja kuntoutussuunnitelmat että terapeutin kuntoutuksessa käyttämät ja tuottamat arviointimateriaali, käyntitiedot / hoitotiedot, palvelun toteutusta koskevat suunnitelmat, käyntikirjaukset sekä lausunnot.
Rekisteri sisältää myös palveluiden laskutuksessa tarvittavat tiedot.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä säilytetään lain säätämän ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, asiakkaan luvalla hänen omaisiltaan tai asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan hakea Kanta-arkistosta tai muilta rekisterinpitäjiltä. Tietoja voidaan saada myös palvelun suosittelijalta, maksajalta ja hoitavilta tahoilta. Lisäksi rekisteriin tietoja kerätään palvelun tuottamiseen liittyvien tutkimusten ja käyntien yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin asiakastietoja luovutetaan palvelun maksajalle, asiakkaalle itselleen tai hänen huoltajalleen / omaiselleen / lailliselle edustajalleen sekä asiakkaan kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle / hoitaville tahoille asiakkaan kanssa tehdyn terapiasopimuksen mukaisesti. Tiedot luovutetaan asiakkaan tai hänen huoltajansa / laillisen edustajansa kirjallisella luvalla tai lakiin perustuen. Asiakaskäyntien tiedot ja yhteenvedot siirretään myös potilastietojärjestelmästä Kanta-arkistoon.
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
1. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä.

2. Sähköinen aineisto
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään / säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella. Laite ja sähköinen aineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas vaatii tietoihinsa oikaisua, tulee oikaisupyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

activo_valk

Activo Terapiapalvelut

Y-tunnus: 2812149-6

Puhelinnumero

041 502 3350

Sähköposti

kristiina.karihtala@activo.fi